Derfor er EØS-avtalen viktig for Norge

EØS-avtalen spiller en viktig rolle for norsk handel og velstand. Uten EØS-avtalen ville det norske markedet svært adskilligere mindre, faktisk så blir det norske markedet utvidet med mer enn 400 millioner mennesker pga. EØS-avtalen. Det å være medlem av det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, dvs. EØS i kort form, har ikke bare en økonomisk fordel, men åpner også dørene for en rekke andre goder. Her er 5 ting du bør vite om EØS-avtalen og hva det betyr for Norge.

EU flagg

EØS-avtalen utvider det norske markedet med over 400 millioner mennesker

1. Flere norske arbeidsplasser

Hvis vi tar EØS-markedet ut av norsk næringsliv så står vi med over 100 ganger mindre markedet. Hvis vi ser på tallene så blir ca. 80% av norske varer og tjenester solgt til medlemmer av EU, mens omtrent 60% blir importert eller kjøpt fra EU. De felles betingelsene, retningslinjene og lovene som er knyttet til EØS-avtalen gjør også at handel går mer knirkefritt. Spesielt med tanke på avgifter, gebyrer og ikke minst at det finnes standardiserte kvalitetskrav. Sistnevnte sikrer en viss standard og sikkerhet for norske forbrukere, så vel forbrukere av norske varer og tjenester i andre land.

At Norge får tilgang til et større marked er ikke bare gunstig for økt lønnsomhet, men bidrar også til økt konkurransedyktighet. Det blir også lettere å foreta forretningsavtaler bedrifter seg imellom på tvers av landegrenser. Flyten av dyktige ansatte fra andre land bidrar også til kunnskapsdeling som igjen bidrar til kunnskaps – og teknologinivået i Norge holder seg på lik jevnt med andre land. Slik sett er EØS-avtalen svært viktig for innovasjonsnivået i Norge og for at norske bedrifter skal kunne holde tritt med teknologiske nyvinninger og fremskritt.

2. Enklere å reise innad Europa og økt studentmobilitet

Ettersom de fleste land er medlem av EU eller EØS så blir det lett for å nordmenn å reise i Europa. Fordelene med EØS-avtalen er blant annet passfrie reiser og dessuten tilgang til lege – og helsetjenester ved reise i Europa. Et godt eksempel er at du får tilgang til Europeisk helsetrygdkort. Slik at dersom du blir utsatt for et uhell eller trenger medisinsk hjelp i EU-land så vil du få dekning av medisinske utgifter.  Hvis du dessuten planlegger å jobbe eller studere i Europa så er det papirarbeidet adskilligere mindre enn hvis du ikke besøkte et EU – eller EØS-land.  Studieprogrammer knyttet til EU slik som Erasmus-programmet har også mange fordeler, slik som gratis stipend og tilrettelegging for studieprogrammer. Inkludert anerkjennelse av studiemner tatt ved europeiske universiteter.

Forskningsmiljøet nyter også godt av EØS-avtalen ettersom forskningssamarbeid i EU gir tilgang til forskningsmidler. I 2015 alene så mottok norske forskningsinstitutter over 1 milliard kroner i forskningsstøtte via EØS-avtalen. Erasmus-programmet bidrar også til økt kunnskapsdeling når studenter fra Norge reise til andre land og opplever nye kulturer, språk og livsstiler. Og ikke minst får innblikk i hvordan andre land gjør forretning og undervisningsmetoder i de mange universitetene knyttet til Erasmus-programmet. Erasmus-programmet tas i bruk av flere millioner studenter i Norge, og bidrar språklig sett til at norske studenter lærer seg viktige europeiske språk slik som tysk, fransk og spank. Noe som igjen bidrar til økt kunnskapsdeling og økt studentmobilitet.

Studenter

Erasmus-programmet bidrar til økt studentmobilitet og forskningsinnovasjon

3. Lettere å få arbeid i Europa

Dagens Norge har blitt mer heterogent og mange mennesker har familie og venner fra andre land, særlig naboland og europeiske land. De eventyrlystne vil gjerne jobbe og leve i et annet land enn Norge, og EØS-avtalen bidrar til dette på flere måte. Som nevnt tilrettelegger EØS-avtalen for studentmobilitet via studieprogrammer som Erasmus. En direkte følge av dette er at arbeidsgivere vil lettere kunne å vurdere en arbeidssøkers utdanning og kvalifikasjoner. Ettersom studieemner tatt via Erasmus-programmet er anerkjent i norske studieprogrammer. Det finnes og mye og tydelig dokumentasjon på både norsk utdanning og utdanning tatt ved EØS – og EU-land.

4. Økt velstand i Norge og Europa

Fri tilgang til arbeidsmarkedet i Europa gjør at folk kan søke jobber der det er mest behov for dem. Arbeidsinnvandring fra Europa til Norge har spilt en stor rolle for norsk økonomisk vekst. I tillegg gir det bedrifter en jevn strøm av dyktige mennesker med de ferdighetene som det er behov for i norske bedrifter. Til gjengjeld kan norske arbeidere tilby sine ferdigheter i bedrifter i Europa. Flyten av mennesker mellom de ulike arbeidsmarkene i Europa sikrer også at arbeidskraften er stabil. F.eks. i Norge har det tidvis vært problemer med å sikre god nok arbeidskraft som er stabil over tid, spesielt i små kystsamfunn der hovednæringen er sjømatproduksjon – og eksport. Helhetlig bidrar dette til økt velstand i både Norge og i Europa. Samtidig som lønnsnivå blir mer konkurransedyktig og sikrer at dyktige mennesker får god lønn i forhold til sin ekspertise og utdanning.

Samtidig blir arbeidsrettighetene til de som jobber i Norge og andre EØS-land styrket pga. av omfattende og standardiserte arbeidsmiljølover – og regler. Flere viktige EU-regler knyttet til f.eks. arbeidstid, ferie, personvern og dessuten virksomhetsoverdragelse bidrar også til styrket arbeidsrettigheter for de som jobber i EU-land.

Mennesker på kontoret

EØS-avtalen bidrar til mer stabil arbeidskraft i Europa

5. Samarbeid mot klimautfordringer

Flyten av varer, tjenester, mennesker, teknologi og kunnskap gir ikke bare økonomiske fordeler. Men er også en god strategi mot problemer som verdenssamfunnet står overfor, og særlig klimautfordringer.  Flere forskere har innsett at klimaproblemer kan bare løses i samarbeid med andre land. Kunnskapsdeling og flyten av mennesker mellom ulike forskningsmiljøer bidrar til verdifull kunnskap som kan hjelpe verdenssamfunnet å takle klimautfordringer. Det at det finnes studiemner som er anerkjent blant EU-land bidrar til gode forskningsmiljøet og gjør det lettere dele nyere forskninger. Som igjen fremskynder løsningene av miljøutfordringer som både Norge og andre land står overfor.

Til tross for at Norge ikke er et EU-land så får vi tilgang til mange av avtalens fordeler via EØS-avtalen. For mange nordmenn er dermed spørsmål om å bli med i EU, muligens ikke så viktig som hvilke fordeler og ulemper vi kan forhandle oss til via EØS-avtalen. Det som er sikkert og visst, er at Norge er avhengig av gode partnerskap med europeiske land for å sikre at den norske økonomien går rundt og får takle utfordringer verdenssamfunnet står over, slik som miljøproblemer.

Flom

Globale problemer som miljøklimakrisen må løses i fellesskap