Hva er kultur?

Så lenge vi lever sammen i samfunn vil det alltid eksistere en kultur. Kultur er et abstrakt begrep, men som realiserer seg i måten vi lever på. Det kan være alt fra mat og drikkepreferanser, til språket vi snakker til tradisjoner, skikker, normer og regler vi følger. Kulturelle uttrykk som klær, væremåte og aktiviteter som dans, kunst, musikk og mye mer, er med å forme et samfunns kultur.

Buddhistiske munker

Kultur og religion har nære bånd som påvirker hverdagslivet i mange samfunn

Det er ikke alltid lett å sette en grense hvor en kultur slutter og der en annen starter. I dag lever vi i en svært globalisert verden der kulturelle elementer går på kryss og tvers av landegrenser. Unge mennesker i Norge er forbrukere av japansk popkultur så vel som amerikansk popkultur.  Men likevel fastholder folk ved at det finnes en dominerende kultur i ulike samfunn. Det skyldes både geografiske og historiske variabler. F.eks. det er ikke tilfeldig at det norske kostholdet inneholder mye fisk fra gammelt av, og at dette har påvirket hva som er tradisjonelt norsk mat.

Det er heller ikke tilfeldig at store deler av Europa er preget av verdier som har opphav fra kristendommen. Mens flere land i Øst-Asia er preget av religioner som buddhisme og hinduisme. Kulturen rundt religioner knyttet til ritualer og skikker har dessuten påvirket selv samfunnslivet i ulike samfunn. Alt fra hvordan vi feirer høytider til hvordan vi hilser hverandre. I tillegg til også hvilke styreformer ulike nasjoner har.

5 viktige ting om kultur

  1. Gjenskaper samfunnet
  2. Påvirker språket vårt
  3. Kultur må praktiseres
  4. Det finnes ingen kulturer som er den beste

Kultur er med å gjenskape samfunnet

For at samfunnet skal bæres videre må kunnskapen vi har opprettet bli bevart og reprodusert. Mye av denne kunnskapen blir ivaretatt gjennom utdanningssystemet som blir realisert via skoler og universiteter. I tillegg har de fleste områder av menneskekulturen blir lagret i fysiske gjenstander. De store bibliotekene i verden er et godt eksempel på dette. I dagens moderne og digitale samfunn har også mesteparten blir lagret på nettet og digitale formater. For at samfunnet skal utvikle seg videre må vi bygge på tidligere ferdigheter og kunnskaper. En kultur ivaretar gjennom sine ulike kulturelle uttrykk og aktiviteter. F.eks. de ulike musikksjangrene i verden blir samtidig reprodusert og ivaretatt når musikere fremfører sine sanger, og nye musikere lærer sangene.

Louvre

Kunst og andre artistiske uttrykk er kulturelle elementer med både historisk verdi og kulturell verdi.

Språk og kultur

Språkene vi snakker verden over er et resultat av menneskeskulturen. Det finnes både ordtak og språklig uttrykk som er unike for ulike språksamfunn. Det at vi har så mange ord for snø på norsk skyldes også at Norge er vinterland, mens tropiske land skiller kanskje ikke mellom så mange typer snø. Verdier og adferden blir til gjengjeld påvirket av språkene vi snakker. For eksempel i hierarkiske land blir gjerne hierarkiet reflektert i språket. Både japansk og koreansk har ulike elementer av tiltaleformer eller pronomener som reflekterer statusen taleren har.

Påskrifter på forskjellige språk

Ulike språk er preget av kulturen den omgir seg med. Alt fra hilsefraser til hvordan man refererer til seg selv.

Til tross for at mange kulturelle elementer blir lagret, så må kulturer praktiseres for at de skal kunne leve videre. Selv om man lagrer folkesanger på YouTube eller på en USB-pinne, så vil de forbli passive sanger så lenge de ikke blir brukt. Etterhvert som tiden passerer vil de bli foreldet og man kanskje glemmer at de finnes. Selv om de har blitt digitalisert. Kulturelle elementer er en del av samfunnet og sier noe om folks identitet. Denne informasjonen er verdifull i og med at de danner grunnlaget for et folks identitet. Derfor er har blitt viktig gjennom tidene å bevare kulturelle minner og artefakter. I byer over hele verden finner vi museer som ikke bare finnes for kuriositetens skyld, men fordi mange mener de er viktig for å kunne lære mer om oss selv og dessuten som en påminnelse om hvor vi kom fra. Selv kulturelle aktiviteter som er knyttet til hygge og underholdning er viktig for oss mennesker. F.eks. det at folk går på kino, teater eller konserter skaper arenaer der mennesker kan komme sammen og sosialisere. Og i denne sosialiseringen blir nye kulturelle uttrykk skapt og bevart.

Kulturrelativisme

Noen gremmes over hva andre spiser middag eller synes en annen persons religiøse praksis er fremmed eller rart. Dette kan også gjelde type klesplagg og måte man hilser folk på. Mens i noen samfunn kysser man folk på kinnet når man hilser, er dette altfor intimt for nordmenn og ellers i Skandinavia. Ulike ekteskapsformer som polygami står i sterk kontrast med monogami. Mens andre igjen mener f.eks. at norsk er et uhøflig språk, fordi det mangler tiltaleformer som uttrykker posisjon og status. Er en kultur bedre enn en annen kultur? Svaret på dette spørsmål har ført til mange diskusjoner og ikke minst er opphavet til mange konflikter i menneskets historie.

To jenter i blå klær

Ulike samfunn har ulike kulturer og kan ses i både klesstiler. Men også mer usynlig kulturelle egenskaper som væremåte og verdier

Finnes det kulturer som er bedre enn andre?

Da Christopher Columbus oppdaget Amerika og møtte urbefolkningen der, så mente han og mesteparten av den vestlige verden at indianere var primitive i forhold til dem. Deres levesett var radikalt annerledes, inkludert alt fra deres livssyn, bosetningsmønster, kosthold og klesdraktene de brukte. Men det Columbus og hans følgere gjorde var å bruke deres egen kultur som målestokk når de sammenlignet seg selv med urbefolkning i Nord-Amerika. I deres øyne var dermed alt som var annerledes fra deres levemåte ikke like bra. Narrativen om diskriminering, undertrykking og forskjellsbehandling gjennom menneskets historie er eksempler på hvordan folk mener deres kultur er overlegen andre.

Kulturmøter fører til økt kulturforståelse

Gjennom Viktoriatiden ble kulturbegrepet misbrukt der det kulturelle var som regel det vestlige, mens alt annet var underlegen. Dette skyldes ikke bare fremtoget av imperialismen der verden skulle bli underlagt Storbritannias ekspanderende rike, men også hvordan vår kultur farget måten vi tenker og mener om ting. Ettersom dersom man er vant med et type livstil med de ulike preferanser dette følger med, slik mat og drikke, religion, skikker og normer. Så vil ting som står i kontrast virke annerledes og rart. Heldigvis er dagens samfunn mer eller mindre globalisert, og folk i dag blir utsatt for andre kulturer som gjør at tendensen til å diskriminere andre bare fordi de lever annerledes er mindre nå enn før.