EU og Norge

Tiden da nasjoner og samfunn forble adskilte og isolerte er for lengst historie. I dag inngår mange land partnerskap knyttet til økonomisk handle, og det er dessuten en flyt og utveksling av ideer og tanker på tvers av land. Hva en nasjon foretar seg har også følger for andre nasjoner i verden. Et illustrerende eksempel er klimakrisen som er et resultat av ikke bare ét lands CO2-utslipp, men hele verden. Det er bare ikke konsekvenser som fører til gjensidig påvirkning mellom land, men også nødvendigheten av handel. Det finnes en rekke handelsavtaler som skal sikre at forretningene blomstrer mellom ulike land. Dette innebærer blant annet lavere skatter og gebyr knyttet til import og eksport. Men også tilrettelegging administrativt sett slik at det blir lett å etablere bedrifter og dessuten hyre mennesker fra land. Et slikt parternskap er EU, men Norge står i en særstilling i forhold til EU. Ettersom Norge ikke er medlem, men samtidig nyter mange av EUs fordeler via EØS-avtalen.

Sedler og mynter

Norge er EØS-medlem, men ikke et EU-land. Derfor brukes ikke euro i Norge.

5 Ting du bør vite om Norge og EU

  1. Norge er ikke medlem av EU
  2. I alle folkeavstemninger har folk stemt nei mot EU
  3. Norges gode økonomi brukes ofte som argument mot EU-medlemskap
  4. EØS-avtalen gir Norge mange av EUs fordeler
  5. Norge ble brukt som eksempel på argumenter for Brexit

Om EU

Den Europeiske Union eller EU, i kort form, er en videreutvikling av Den europeiske kull – og stålunionen fra 1950.  Syv år senere ble endret til Europeiske økonomiske felleskap eller EF. Dette var en følge av Romatraktaten som skulle tilrettelegge for at handel av tjenester og varer mellom europeiske land. Inkludert flyten av kapital og arbeidskraft. Dette fellesskapet ble stadig større og etterhvert som flere europeiske land sluttet seg til EF, så ble det utviklet en felles politikk for utenriks – og sikkerhetsavgjørelser. Den felles politikken omfattet senere også en mer detaljert politi – og justispolitikken. Fortalt med andre ord så ble det utarbeidet retningslinjer, lover og regler for alle de europeiske medlemmene. Dette gjorde det mer transparent og enklere for å drive økonomiske aktiviteter mellom landene. Til slutt ble avtalen utviklet med den Maastricttrakten som medførte at felleskapet ble til en økonomisk union, og som vi kaller i dag for EU.

Ja eller nei til EU?

Norge har hatt hele seks folkeavstemninger for spørsmålet om vi skal delta i EU eller ikke. Først avstemning hendte i 1972 og den nyeste var i 1994, men i begge folkeavstemninger ble det var flest stemmer imot EU. Men det var og er fremdeles stor støtte for å bli medlem av EU i Norge, og i folkeavstemninger var det ikke et stort flertall som stemte nei. Følgene av ikke være medlem av EU kan man se tydelig i valutaen som brukes i Norge, og ikke minst økonomiske forpliktelser som ikke gjelder Norge, men bare EU-medlemmer. Imidlertid betyr dette ikke at vi er helt ute av EU, fordi vi har EØS-avtalen eller medlemskap i europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Som gir oss flere fordeler uten å være et fullverdig EU-medlem.

Fordelene med EØS-avtalen

EØS-avtalen gir Norge mange gode økonomiske fordeler. Dette inkluderer mindre administrativt arbeid knyttet til å jobbe i EU-land. Hvis du er norsk statsborger har du rett til å jobbe og studere i EØS-land som inkluderer de fleste EU-land. Avtalen gjør det også enklere for norske bedrifter å selge varer og tjenester i EU. Faktisk så bidrar EØS-avtalen til norske forretningsvirksomhet får tilgang til mer enn 400 millioner mennesker. Statistikk sett betyr dette at norsk næringsliv får 100 ganger større markedet. En naturlig følge av dette er at EU er faktisk et av Norge mest viktigste markedet. Til gjengjeld åpner også EØS-avtalen for fri flyt av varer og tjenester fra andre land. Dette skaper konkurranse, men på en bra måte. Ettersom konkurranser skjerper blant annet kvaliteten på varer og tjenester, og bidrar til norske bedrifter forblir konkurransedyktig.

Menn bryter

EØS-avtalen sikrer like betingelser for arbeidere fra EU-land, inkludert Norge

Felles spilleregler

EØS-avtalen innebærer også at norske bedrifter må følge regler og betingelser som er felles for europeiske bedrifter. Dette gir en viss forutsigbarhet, og dessuten danner en standard på varer og tjenester. Noe som er svært viktig, spesielt når det gjelder bedrifter i næringsmiddelindustrien. Dette gjør det også enklere for Norge å eksportere sjømat, som er en viktig industri for norsk økonomi. Samtidig som felles standard gjør at matprodukter som Norge importerer holder god kvalitet og er underlagt tester som sikrer at det er trygge produkter som nordmenn forbruker.  Helhetlig sett så skaper den frie handelen mellom europeiske land og Norge til økt rikdom og velstand. Dette skyldes verdiskapningen som er en følge av standardiserte regler og lover for handelsvirksomhet fastsatt i EØS-avtalen.

Kalkulator og penger

EØS-medlemskap gir Norge tilgang til det europeiske markedet

Hvorfor er EØS-avtalen viktig for Norge?

Til tross for Norge har god økonomi med en oljefondet som en viktig ressurs, så er vi fremdeles avhengig av handel med andre land. Vi har både stor andel av primær – og sekundærnæringer, så vel som tertiærnæringer. Faktisk så kommer omtrent 25% av statens inntekster fra råolje og gassutvinning, mens 25% kommer fra eksport i tertiærnæringen. Slik som salg av fiske til utlandet. De resterende inntektskildene kommer blant annet fra arbeidsavgift, skatt og avgifter fra næringslivet i tertiærnæringer. Likevel er oljefondet stort og er en økonomisk buffer for den norske økonomien. Men dette betyr ikke at norsk økonomi kan overleve uten tett handel med andre land. Av den grunn er EØS-avtalen svært gunstig. Norge importerer et mangfold av varer og tjenester, fordi vi ikke kan produsere det selv eller har bedrifter for utvalgte varer. Vi driver f.eks. tett handel med Tyskland og bilindustrien er et godt eksempel. De fleste matvarer i norske butikker er også eksporterte pga. av norsk klima som forhindrer dyrking av en rekke matvarer vi spiser i dag. Alt fra sitrusfrukter, olivenoljer til kaffeforbruk er tilgjengelig i norske butikker pga. norsk handel med andre land.

Lastskip

Norge har tette økonomisk samarbeid med europeiske land som er EU-medlem, slik som Tyskland

Norge er en inspirasjon for Brexit?

Selv om mange hevder at Norge klarer seg fint selv om vi ikke er medlem av EU. Men det mange glemmer at vi høster mange fordeler via EØS-avtalen som forklart over. I tillegg til vi har en økonomisk buffer via oljefondet. Andre faktorer som bidrar norsk økonomi er også at vi har en velferdsmodell som er godt kalibrert i forhold til Norges lave populasjon og sterke økonomi. De fordelene som EØS-avtalen gir er for mange et sterk argument for å ikke bli med i EU blant nordmenn.